Słowo Boże
Słowo prorocze
Bertha Dudde ...
Czasy ostateczne
Boże Narodzenie
New Age - Ostrzeżenie
Dogmaty i obcy Bogowie
Aktualne Tematy
Zostać zbawionym
Krótko o mnie ...
Pliki, ich zawartość
Powrót do Boga 1 - Word doc.
Powrót do Boga 1 - PDF
Powrót do Boga 2- Word doc.
Powrót do Boga 2 - PDF
Uświadomienie, Pocieszenie - Word doc.
Uświadomienie, pocieszenie- PDF
Tajemnica człowiek - Word doc.
Tajemnica człowiek - PDF
Boży plan uzdrowienia - Word doc.
Boży plan uzdrowienia - PDF
Ewangelia miłości - Word doc.
Ewangelia miłości - PDF
Jezus Chrystus -Word doc.
Jezus Chrystus - PDF
Służyć w miłości - Word doc.
Służyć w miłości - PDF
Boga działalność w czasach ostatecznych - Word doc.
Boga działalność w czasach ostaatecznych - PDF
Pokrewne linki
Redakcja/Impresum
BERTHA DUDDE -NOWE OBJAWIENIA
Zostać zbawionym

                                                                                    
 
 

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Odkupiciel nieustannie puka do drzwi naszego serca. Każdego z nas chciałyby On zbawić i do swojego Ojca  przyprowadzić, Ojca który jest także i naszym Ojcem.  Lecz do tego potrzebna jest Mu nasza dobra wola, nasza zgoda na Jego pomoc, nasza miłość która jest kluczem do wszystkiego co nam w drodze powrotnej do Boga pomocne będzie.
Wielkanoc to więcej niż święto, to spełnienie wielkiej Chrystusowej Misji sprowadzenia do Ojcowskiego domu zagubionych od wieków Bożych dzieci. Skorzystajmy z tej możliwości, pozwólmy się zbawić ...

Dusza każdego z nas przychodzi na ten świat obciążona pragrzechem (powód jej przyjścia) ... który popełniliśmy jeszcze w niebie jako czyste duchowe istoty, gdyż mając wolną wolę mogliśmy się rozwijać w różnych kierunkach. Niestety pierwsza przez Boga stworzona duchowa istota o imieniu Szatana, Szatan lub także Lucyfer (nosiciel światła) uniosła się pychą zapominając o tym od kogo otrzymuje swą siłę i mądrość, i dzięki komu może stwarzać dzieła oraz dlasze duchowe istoty, gdyż Boża siła miłości stale przez nią przepływała. Ona zaraziła swym błędnym myśleniem także niezliczoną ilość dalszych duchowych istot, tak że w pewnym momencie gdy ich duchowy opór w stosunku do Boga, do prądu siły Bożej miłości stał się za duży, doszło do ich upadku. Oni musieli opuścić niebo gdyż stali się nieczyści. Odwrócenie się od Boga, wzgardzenie Jego miłością było w obliczu "Bożego prawa sprawiedliwości" bardzo wielkim grzechem (przewinieniem), który to nadal ciąży na duszy każdego nowo narodzonego człowieka. Grzech ten, to tzw. "Pragrzech" którego nie należy mylić z grzechem pierworodnym popełnionym przez Adama i Ewę i który także na nas ciąży. Ten grzech polegał tak samo jak pragrzech na uniesieniu się pychą, oraz tak jak uprzedni na nieposłuszeństwie w obec Boga. Człowiek z własnych sił nigdy nie byłby w stanie grzechu tego odpokutować, gdyż brakowało mu miłości, a więc siły rozpoznania, oraz siły woli. Człowiek po Adamie żyjący coraz bardziej w grzeszności się pogrążał, żył jedynie dla ciała, jego uciech oraz swoich posiadłości. Miłości do bliźniego prawie że nikt już nie znał, po za nielicznymi ludźmi, którzy starali się żyć według Bożej woli. Ludziom .... ich duszom groziła wieczna śmierć, gdyż żaden z nich w sobie miłości, a więc światła, a więc wiekuistego życia nie posiadał, chociaż dusza nieśmiertelną była. Wiekuiste męki w zupełnych ciemnościach oczekiwały ludzkość po śmierci a więc duchowa śmierć, jak wieczny sen, lecz ze świadomością swego jestestwa .... Jezus Chrystus, rozpoznał tą nadzwyczaj trudną ludzką sytuację i bardzo żal mu się Swoich braci i sióstr zrobiło. Jezus zaoferował Bogu Swoją pomoc, On postanowił wziąść na Siebie całą tą prawinę ludzkości, oraz wszystkich upadłych istot (dusz). On był gotów Swoim cierpieniem odpokutować za nas to wielkie przewinienie w stosunku do Bożej Miłości, ponieważ Boża sprawiedliwość wymaga pokuty za popełnione grzechy.  Jego wielka miłość pozwoliła Mu znieść wszelkie upokorzenia oraz cierpienia, których żaden człowiek by nie zniósł, on by ich tak długo jak Jezus nie wytrzymał, gdyż żaden z tamtejszych ludzi nie posiadał w sobie tak wielkiej miłości jak Jezus Chrystus, dzięki której sam Bóg mógł w nim zająć miejsce. Jezus Swoją pokutą, Swymi mękami  spełnił wymagania Bożej sprawiedliwości zmazując (naprawiając) tym samym nasz "pragrzech".... Czego jednak wielu z nas jeszcze nie wie, jest to, że żaden z nas nie został zbawiony automatycznie, bez naszej wiedzy i zgody ... bez naszego oznajmienia  "tak Jezu chcę, zostać zbawiony" a więc naszej wolnej woli, której nawet sam Bóg obejść nie może, gdyż zaprzeczył by tym Samemu Sobie, Swoim wiekuistym prawom. Tak więc zbawienna ofiara Chrystusa na Golgocie stała się "Ofertą zbawienia" dla wszystkich ludzi i dusz .... ofertą, na skorzyszanie z której każdy człowiek się osobiście zdecydować musi, on musi rozpoznać i uznać Chrystusa jako Zbawiciela, on musi udać się w sobie do krzyża, okazać Panu swą skruchę, okazać swój żal z powodu tego przewinienia i z głębi serca z całą powagą poprosić Jezusa Chrystusa o zbawienie jego duszy, o wybaczenie mu jego wielkiego w obec Boga przewinienia. Aby to osiągnąć to trzeba uprzednio prowadzić życie pełne miłości do Boga oraz do bliźniego swego, gdyż dopiero z życia w miłości urośnie w człowieku rozpoznanie prawdy, oraz głębokie życzenie, aby zostać zbawionym, gdyż żaden niezbawiony nie wejdzie do królestwa światła, do swojej wiekuistej ojczyzny. A więc zostać zbawionym jest dla każdego z nas bardzo ważne, a drogą do niego jest prowadzenie życia według Bożej woli, a więc życia w ofiarnej miłości, ponieważ miłość jest wszystkim, miłość jest kluczem do nieba oraz do Bożego serca, bez miłości jest wszystko niczym, nawet gdyby się posiadało wielką duchową wiedzę, gdyż jest ona wtedy tylko martwą wiedzą, nie dającą nam rozpoznania prawdy, gdyż do tego potrzebne nam jest światło ducha, a  je może nam dać jedynie posiadanie czystej ofiarnej miłości, bo miłość to także światłość.  Po tym zbawiennym akcie powinień starać się każdy z nas prowadzić życie wolne od grzechu, które mu jedynie czysta, szczera i ofiarna (wolna od naszego Ego) miłość gwarantuje, ponieważ wówczas  Sam Bóg może nas pouczać i prowadzić.

Dusza .... to obciążona pragrzechem istota światła ... duchowa istota. Człowiek skałda się z ciała, ducha oraz duszy, duch to znajdujaąca się w nas Boża iskierka którą my naszą ofiarną miłością rozpalić w nas musimy, aby zostać zbawionym i doznać pojednania z Bogiem-Ojcem. Bez miłości
człowiek nigdy  tego nie osiągnie, gdyż właśnie ta miłość jest kluczem do zbawienia oraz do niebiańskich bram.  

 

Zostać zbawionym ... oznacza zostać uratowanym od wiekuistych męk, których Bóg nam tak bardzo chciałby zaoszczędzić ...