Słowo Boże
Słowo prorocze
Bertha Dudde ...
Czasy ostateczne
Boże Narodzenie
New Age - Ostrzeżenie
Dogmaty i obcy Bogowie
Aktualne Tematy
Zostać zbawionym
Krótko o mnie ...
Pliki, ich zawartość
Powrót do Boga 1 - Word doc.
Powrót do Boga 1 - PDF
Powrót do Boga 2- Word doc.
Powrót do Boga 2 - PDF
Uświadomienie, Pocieszenie - Word doc.
Uświadomienie, pocieszenie- PDF
Tajemnica człowiek - Word doc.
Tajemnica człowiek - PDF
Boży plan uzdrowienia - Word doc.
Boży plan uzdrowienia - PDF
Ewangelia miłości - Word doc.
Ewangelia miłości - PDF
Jezus Chrystus -Word doc.
Jezus Chrystus - PDF
Służyć w miłości - Word doc.
Służyć w miłości - PDF
Boga działalność w czasach ostatecznych - Word doc.
Boga działalność w czasach ostaatecznych - PDF
Pokrewne linki
Redakcja/Impresum
BERTHA DUDDE -NOWE OBJAWIENIA
Słowo prorocze

 

 Słowo Boże przeznaczone na czasy teraźniejsze ....

Tutaj znajdziesz nowe, współczesne chrześcijańskie objawienia Jezusa Chrystusa.
Słowo prorocze, Boże pouczenia, oraz poważne upomnienia przeznaczone na czasy
bliskie końca .... a więc na czasy obecne ....

Po co i z kąd ty na ten świat przyszedłeś ?    

Prawdziwy sens oraz cel twojego na tej ziemi życia?

Gdzie znajdzie się po śmierci ciała twoja nieśmiertelna dusza?


Te trzy pytania to najważniejsze i najistotniejsze pytania w życiu każdego człowieka
i każdy z nas je sobie kiedyś postawić powinien.
Pan nasz udziela nam na nie w Swoich objawieniach wyczerpujących odpowiedzi.Odwieczne Słowo ....

W początku było Słowo, a Słowo było u Boga  i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga, Wszystko zaistniało dzięki Niemu.
Bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało, w Nim było życiem.
A życie to było światłością dla ludzi.
Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - miał na imię Jan.
Przybył on, aby dać świadectwo: miał zaświadczyć o  światłości,
aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli, On sam nie był światłością,
lecz miał świadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka, gdy przychodzi na świat.
Na świecie było Słowo, świat dzięki Niemu zaistniał,
lecz świat Go nie rozpoznał ....


 

"Kto ma przykazania Moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. A kto Mnie miłuje znajdzie miłość u Ojca Mego i Ja go umiłuję i objawię się jemu.

(Ewangelia Jana 14:21)

Jezus Chrystus:                
"Miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia, lecz nie potrafilibyście jeszcze tego znieść.
Ale gdy On przyjdzie ... Duch prawdy, to wprowadzi was do wszelkiej prawdy. Bo nie od siebie On (prorok) mówić będzie, lecz mówić będzie tylko to co usłyszy, i oznajmi wam rzeczy które nastąpić mają. 
(Ewangelia Jana 16:12) 

 
To przecierz sam Bóg w Jezusie Chrystusie oznajmił nam przez swoich proroków:

"Mówiłem do was o tych sprawach w sposób obrazowy. Ale nadejdzie czas, kiedy nie będę już mówił do was w obrazach, ale bez przenośni o Ojcu opowiadać
wam będę"
(Ewangelia Jana 16:25)

Powyższe słowa Jezusa Chrystusa, które On w tamtejszych czasach do Swoich uczniów skierował, wskazują wyraźnie na to że miał On na myśli czasy znacznie późniejsze, "Gdy przyjdzie Duch Prawdy" ...  gdy czasy które Jezus miał wówczas na myśli już nastąpią. A dotyczyły one czasów obecnych, gdyż słowa zawarte w objawieniach otrzymanych przez Berthę Dudde, Jakuba Lorbera, Gotfryda Mayerhofra, oraz niedawno także przez ojca Joachima Badeni  "Uwierzcie w koniec świata"i jeszcze przez wielu innych, dotyczą czasów teraźniejszych, które są zarazem czasami ostatecznymi poprzedzającymi niedaleko już leżące ponowne przyjście na ten świat naszego ukochanego Pana ... Jezusa Chrystusa. Czasy te są i będą bardzo burzliwe, wiele będzie w nich nieszczęść, katastrof, cierpienia oraz ciężkich sprawdzianów.
 
"Ja do was przemawiam" ...  oznajmia ludziom ciągle na nowo Odwieczne Słowo ... ten przez Jezusa zapowiedziany Duch Prawdy w tekstach objawień otrzymanych za pośrednictwem słowa wewnętrznego przez Berthę Dudde.
 
Kto Boga tak naprawdę i z całego serca miłuje, ten rozpozna też Jego słowa oraz ich prawdziwość,  gdyż posiada on  dar rozpoznania.

Bóg także i dzisiaj przemawia do ludzi, którzy poprzez ich
zgodne z Jego wolą życie w miłości przygotowali się na odbieranie w sobie Jego świętego słowa: (Jakub Lorber, Gotfryd Mayerhofer, Bertha Dudde, Emanuel Swedenborg) oraz wielu innych.
I tak, jak to już zawsze i od wieków było, objawia się im .... ten Duch Prawdy w ich wewnętrznej ciszy, a słów Jego ten głośny świat  nie spostrzega. Prawdziwe proroctwo to wielka łaska Ducha świętego, Boży dar, który oczekuje od nas prawdziwego Jezusowego następstwa, życia prowadzonego w ofiarnej miłości do każdego jednego człowieka, oraz mocnej z Bogiem więzi.

 
To przecierz Sam Jezus Chrystus dał nam tą obietnicę:

"Ja pozostanę przy was aż do końca tego świata ... Ja chcę wam zesłać  Pocieszyciela,  Ducha prawdy,
który was w całą prawdę wprowadzć będzie, i
przypominać   o wszystkim tym , co Ja wam powiedziałem" ...
                                               
 
 
A co to dla nas oznacza? ... Oznacza to, że Bóg nigdy nie milczał i nigdy milczeć nie będzie, Bóg  ... Jego wiekuista  Miłość ciągle  do nas przemawia aby nas pouczać i prowadzić właściwą drogą, lecz usłyszeć Jego słowo potrafią jedynie ci, którzy w miłości do Boga i bliźniego swego, swoje wnętrze, swoje serce dla Niego i Jego słowa odpowiednio przygotowali. Bo Boga usłyszeć możemy jedynie w naszym wnętrzu, i w zupełnej ciszy, nawet w myślach, oraz z dala od zewnętrznego zgiełku naszego materialnego świata, i tylko wówczas kiedy serce nasze jest czyste i pełne ofiarnej miłości, która Bożej bliskości szuka i pragnie.
Odebrane i zapisane przez Berthę Dudde teksty są dowodem tego, że Bóg zawsze Swoich obietnic 
dotrzymuje, 
a dzięki temu mogły też przez Berthę Dudde zapisane duchowe przekazy dotrzeć do naszego świata i stać się dostępne dla całej ludzkości, która szuka i pragnie poznania całej czystej prawdy.

Słowa przekazane nam za pośrednictwem Berthy Dudde stają się z każdym dniem coraz bardziej aktualne, a szczególnie objawienia dotyczące dni poprzedzających koniec tego świata, dni ostatecznych w których my obecnie żyjemy. Każdego dnia nowe wiadomości potwierdzają nam objawione przed laty Boże słowa, gdyż mówią one o mnożących się katastrofach i kataklizmach, oraz o okrutnych ludzkich uczynkach, które mają miejsce na całym świecie  ..  podczas których wielu ludzi straciło i  utraci jeszcze swe naziemskie życie.

9000 rozdziałów, lub też pojedynczych Objawień wolno było Bercie Dudde dzięki wielkiej Bożej łasce .. w czasie od 1937 aż do jej śmierci w roku 1965  na drodze wewnętrznego słowa odebrać i pod dyktando Pana zapisać. W odebranych przez Berthę Dudde tekstach objawia się sam Bóg w Jezusie Chrystusie ... w żywym Bożym słowie.
To samo odwieczne słowo przemawia tutaj  do nas ludzi ... Dzięki światłości płynącej z tych objawień odpadają od nas wszelkie kajdany.
Wiele ze starych przekazów ... często ukrytych w sednie biblijnych słów doświadcza tutaj nowego ich zrozumienia. W ich świetle rozwija się zrozumienie dla na nowo objawionego Bożego planu uzdrowienia i zbawienia (dusz) ludzkości. Wyraźnie jest w nich widoczna nieskończenie wielka Boża miłość i mądrość, Jego wielka litość w stosunku do Jego upadłych dzieci ... oraz Chrystusowa nauka (Ewangelia) o miłości. Przynależność do jakiejkolwiek konfesji lub religji traktowana jest jako drugoplanowa, gdyż Bóg zagląda jedynie do ludzkich serc i bierze pod uwagę jedynie to co się w nich znajduje.

Bertha Dudde (1891 - 1965) była wybrana przez Boga, można ją określić jako mistycznego proroka, ona jest chrześcijańską prorokinią której objawienia uzupełniają się z innymi zapiskami chrześcijańskich mistyków minionych stuleci jak np. Jakub Lorber i Gotfryd Mayerhofer, można w nich znaleźć ważne dla nas ludzi pouczenia, których Sam Pan nasz nam udziela.
Jej prorocze dzieło, które powstało za przyczyną Bożego dyktanda ... jego wielkie znaczenie, zostaje dopiero teraz powoli w całej jego wielkości zauważane, pojmowane i odpowiednio doceniane, bo zaczynają się już spełniać przepowiedziane w nich zdarzenia i procesy.
To kompletne dzieło zawiera odpowiedzi i wyjaśnienia na wszystkie te pytania które nas w odniesieniu do Bożego planu zbawienia oraz Jego dzieł stworzenia od niepamiętnych już czasów nurtują.
Szczególnie dużo dowiadujemy się o istocie Boga, o Jego staniu się w Jezusie Chrystusie człowiekiem, oraz o jednorazowym wielkim i niepowtarzalnym dziele zbawienia Jezusa Chrystusa, o jego wszystko obejmującej zbawiennej sile i w związku z tym o jego centralnym znaczeniu dla wszystkich ludzi oraz dusz zmarłych. Całe to dzieło przedstawia jasno i jednoznacznie zależności pomiędzy przyczyną a skutkiem z Bożego punktu widzenia: Jak Bóg reaguje na ludzkość, która nic słyszeć nie chce  o Jego pouczeniach dotyczących ofiarnej i wolnej od myślenia o własnych korzyściach miłości, i która staje się na wskutek tego niedostępna dla pokrzepiającej, z Bożej miłości płynącej siły.
Jak Bóg reaguje  na ludzkość, której raczej milsza jest jej własna zagłada, jak zdecydowanie się na miłosierną i wszechmogącą Bożą miłość, oraz na powrót do Niej, co powinno być celem naszego naziemskiego życia, bo właśnie dlatego każdy z nas przeszedł jako człowiek na ziemię. Odpowiedzi na to i na wiele innych duchowych zagadnień daje nam to Boże prorocze dzieło w całej jasności i zrozumiałości. Każdy kto szczerze i z całą powagą czystej prawdy szuka, ten znajdzie w nich pokrzepienie dla swojej duszy, ale człowiek musi być wolny od wszelkich blędnych przekonań oraz nauk.
Jednocześnie stawia się ono na przeciw ludzkiemu, krótkowzrocznemu przekonaniu o jego obecnym duchowym postępie i odkrywa jego usypiające na człowieka i duszę odziaływanie.

Całe to kompletne dzieło zostało wydrukowane i opublikowane z prywatnej inicjatywy przyjaciój nowych (współczesnych) objawień .

Ciągle jeszcze pracuje się nad dalszymi drogami jego rozpowszechniana, gdyż Bóg chce Swoim słowem osiągnąć  każdego jednego człowieka, ponieważ bieda duchowa na świecie, oraz głód prawdy są pośród jego ludzkich dzieci bardzo duże i stale się poszerzają. 

                                                                                             

Ta internetowa strona (witryna)  ma się  przyczynić do rozpowszechniania objawionego Bożego słowa pośród ludzi szukających czystej Bożej prawdy, których serca otwarte są dla Bożego słowa, i którzy je jako prawdziwe rozpoznać potrafią.

Rozpowszechnianie i drukowanie jest bardzo wskazane i nawet pożądane, lecz jedynie w niezmienionej formie ... tzn. całe i nieskrócone objawienia. Bóg w jednym ze Swoich objawień z całą powagą ostrzega nas przed chęcią zmienienia lub polepszania tektów ... Jego słów, co zbyt często miało już w przeszłości miejsce i było wielką zuchwałością oraz brakiem posłuszeństwa wobec Boga. Tekst tego objawienia możesz przeczytać na stronie "Dogmaty i obcy Bogowie" ...  znajduje się on w dolnej części strony.

W objawieniu Nr. 3903 z dnia 13 i 14.10.1946, informuje i ostrzega nas Pan nasz przed obojętnym stosunkiem do Jego objawień następującymi słowami:

"Kto kiedyś obdarzony został wielką łaską dostania się w sferę Mojego Ducha miłości, ten będzie też musiał ponieść za to odpowiedzialność, jeśli przeszedł on obojętnie obok tego daru łaski nie przyjmując go do siebie, ponieważ miał on wielką szansę/możliwość, aby szybko duchowo dojrzewać, jeśli pozwoliłby Mojemu Duchowi miłości na to, aby mógł w nim działać, przyjmując światłość z nieba do niego docierającą i postępując według Mojego słowa siebie samego Mojemu prowadzeniu powierzając. Kto jednak odrzuci Moją łaskę, lub nią wzgardzi, ten nie pozostanie na stopniu swojego rozwoju, a tylko cofnie się do tyłu, gdyż zawładną nim siły ciemności. Chyba że uczyni je on dla siebie nieszkodliwymi przez pilne udzielanie się z miłości do bliźniego, które to będzie następstwem przyjęcia słowa, które ze Mnie Samego wyszło i jemu darowane zostało" ....


Zawsze pamiętaj o czekającej cię śmierci ... życie ludzkie ... twoje życie na ziemi nie będzie trwać wiecznie !!!

Zawsze pamiętaj o tym po co tutaj przyszedłeś ... co jest właściwym celem i sensem twego naziemskiego bytu.
Nasze doczesne życie jest bardzo krótkie i już jutro może ono dobiec do końca.
A więc pamiętaj każdego dnia o Twojej duszy. Kochaj, wybaczaj, pomagaj  i przede wszystkim stale pielęgnuj jak delikatną różę twój stosunek do twojego Boga Ojca i Stworzyciela w Jezusie Chrystusie ... Stwórz z Nim stałą i mocną więź, gdyż już za niedługo będzie Ci ona bardzo pomocna i potrzebna ....Bóg w Jezusie Chrystusie jest wielką, nieskończoną miłością, która zawsze cię  z otwartymi ramionami przyjmie ...

Zaufaj Mu, powierz Mu się a będziesz ocalony na wieki wieków. Czasy obecne to czasy wielkiej Bożej Łaski ... każdy podarowany nam jeszcze dzień, to czas przeznaczony na pracę nad dojrzałością naszej wiekuistej duszy, czas na ćwiczenie się w ofiarnej miłości, czas na połączenie się z Bogiem ... Korzystaj z niego dobrze i intensywnie, gdyż niewiele nam go już zostało .... Niebo zsyła na ziemię dużo światła, wiele istot światła żyje dzisiaj pośród nas, ponieważ ludzie potrzebują obecnie wiele duchowego wsparcia, aby ich ostatni odcinek drogi (naziemskie życie)  duchowym sukcesem zakończyć, i to jeszcze przed nadejściem dnia ostatecznego. Starający się człowiek otrzyma dzisiaj każdą możliwą pomoc, jeśli on z powagą Boga o nią poprosi. 

Największym bogactwem każdego człowieka  jest jego czysta oraz wolna od osobistych interesów tzw. ofiarna miłość.
Nic nie czyni człowieka tak pięknym i szlachetnym,  jak właśnie ona ....

(Bogusław 20.09.2010)

Bertha Dudde ... Objawienie Nr. 5314 z dnia 10.02.1952  

Miłość jest kluczem do duchowego królestwa ....

(Słowa Boga Ojca skierowane do Jego naziemskich dzieci ...)

            Wy możecie dotrzeć do Mnie jedynie dzięki waszej miłości  .... Inaczej Mnie pozyskać nie można, inaczej Mnie rozpoznać nie można,  jak tylko poprzez miłość. Tak więc macie już klucz, który wam drzwi do Mego serca otworzy, bramę do duchowego królestwa, do waszego ojczystego domu. Bez tego klucza wejście to pozostanie dla was zamknięte, wszystko będzie dla was ukryte, co w duchowym królestwie Moja miłość, mądrość i wszechmoc stworzyła, i bez tego klucza pozostanie dla was także ukryta wszelka wiedza o prawdzie. Wam brak jest każdej Bożej mądrości, ponieważ bez miłości otoczeni jesteście ciemnością, gdyż jedynie miłość może wam, światło przynieść .... i was w rozpoznaniu prowadzić. Wy posiadalibyście niesamowitą moc, gdybyście sobie te Moje słowa do serca wzięli i żyli w miłości. Bo miłość jest także siłą, i nic nie było by dla was niemożliwe, gdyby się wasza istota w miłość przemieniła. A wię obiecuję wam tymi słowami światło i siłę w pełnej obfitości i błogość spowodowaną przypływem prądu Mojej ojcowskiej miłości, kiedy wy się tylko ze Mną złączycie, przez wasze uczynki wykonywane z miłości, kiedy tylko wy Moją do was miłość odwzajemnicie .... Ale wy Moim słowom nie wierzycie, gdyż inaczej wszyscy staralibyście się prowadzić wasze życie w miłości.

            Wypróbujcie to  .... odrzućcie od was waszą egoistyczną miłość, rozejrzyjcie się wokół was, a gdzie zauważycie biedę tam starajcie się przyjść z pomocą, gdzie spotkacie chorych ludzi którzy cierpią cieleśnie lub duchowo, tam starajcie się ich uleczyć, dajcie im w sensie naziemskim oraz duchowym wszystko to czego oni potrzebują. Nakarmcie i napójcie ich, wyzbędźcie się nawet waszych posiadłości, jeśli wy dzięki temu możecie pomóc tym którzy znajdują się w biedzie.  Spróbujcie tego, a wy będziecie mogli doświadczyć prawdy Mojego słowa, wy przybierzecie na sile i świetle, wy uniesiecie się ponad naziemskie cierpienie, które dotyczy was samych , nic was już nie poruszy, z tego co na was przedtem ciążyło, a wy na was samych odczujecie siłę miłości, i błogość połączenia się ze Mną,  które wy przez każde dzieło miłości realizujecie. Będzie to dla was tysiąckrotnym odszkodowaniem za to z czego wy zrezygnowaliście .... Wy Mnie rozpoznacie i będzicie czuli Moją rękę, która was trzyma, wy czuć będziecie jak prąd siły miłości do was wpływa, i jasno oświeconym duchem  słyszeć i widzieć będziecie to,  co dla was ludzi ukryte jest ....

            Uczyńcie tą próbe, uwierzcie Moim słowom, czyńcie wszystko z miłości .... a wy Mnie pozyskacie i już na wieki nie utracicie .... Uwierzcie Mi, gdyż Ja zaprawdę nie będę was nauczał nieprawdy, Ja chcę  uczynić was błogimi, a ponieważ jedynie miłość was takimi uczynić potrafi, to Ja wam nieustannie wygłaszam  kazania o miłości ....

  Lecz wy potem  w was samych zwalczać musicie  ducha, (Lucyfera) który pozbawiony jest wszelkiej miłości i któremu wy wasz naziemski pobyt zawdzięczacie .... On popędza was do egoistycznej miłości, on chce zdławić w was Bożą iskierkę, on chce was powstrzymać od miłości. Dlatego wy musicie przeciw niemu walczyć, tzn. przeciw waszym własnym pożądaniom, które waszą egoistyczną miłość jedynie wzmacniają, a prawdziwą miłość do Mnie oraz do bliźniego osłabiają, tak że wy nie możecie doświdczyć na sobie samym siły miłości .... Ruszajcie na pole walki przeciw niemu, weźcie sobie te słowa do waszego serca, i żyjcie według nich, a waszym losem będzie całkowite zjednoczenie się ze Mną ,  oraz błogość bezgraniczna błogość  .... Amen 

                        Bertha Dudde .... Objawienie Nr. 8251 z dnia 25.08.1962                              

Wątpienie w Boże objawienia 

Ciągle na nowo będą ludzie w Moje objawienia wątpić, gdyż oni sami nie mają wystarczająco dużo silnej i żywej  wiary, gdyż w innym przypadku była by im Moja nasilona działalność w ostatnim już czasie przed końcem tego świata w pełni zrozumiała.  Żywa wiara wymaga życia w miłości, na co większość ludzi nie zwraca jednak uwagi, gdyż pielęgnują oni jedyne ich egoistyczną miłość, a w takiej miłości która jest odwrotnością tej której Ja wymagam, oni nigdy do Mnie nie znajdą, nie potrafią Mnie oni rozpoznać jako ich Boga i Stworzyciela, Który chciałby być także ich Ojcem. Oni posiadają jedynie wiarę formalną, przyuczoną wiedzę o wierze, która w nich nie porafiła jeszcze ożyć i dlatego też „Zesłanie Mojego Ducha” nie może zostać przez nich zrozumiane, które wszystkim tym obiecałem, którzy we Mnie wierzą i przestrzegają Moich przykazań .... Gdyż właśnie im chcę się objawić. A im bardziej są oni w tej formalnej wierze zakorzenieni, tym bardziej wrogo występują oni przeciw Moim objawieniom, które Ja pomimo tego ciągle na ziemię zsyłać będę, gdyż uważam to za akt konieczności, aby ludzie dowiedzieli się pełnej prawdy, i nie szukali zawartości ich życia w instytucjonalnych naukach ... gdyż wówczas wierzą oni w to, co daleko oddalone jest od Mojej prawdy, i nie są już w stanie rozpoznać zwyczajnej, prostej płynącej ode Mnie prawdy ....

   Dlatego jest też o wiele łatwiej zaznajomić z prawdą zupełnie niewierzącą osobę, jak ludzi którzy z nadmiernym zapałem studiują „Księgę ksiąg”, których rozum stara się wytłumaczyć każdą literkę, i którzy Moje proste słowo jako działanie demonów odrzucają.  Mój przeciwnik (szatan) rozprzestrzenił już gęstą ciemność, i także posługuje się  tą  księgą,  przez zamącenie ludzkiego rozumu i odebranie mu przez to każdego jasnego rozpoznania, a udaje mu się to tylko dlatego, gdyż związek człowieka ze Mną nie jest wystarczająco głęboki, aby siła Mojej miłości mogła wysłać promienie do ludzkiego serca, co tyle oznacza jak odbieranie jasnego światła umożliwiającego odróżnienie prawdy od błędu.

   Jakże źle jednak byłoby z ludzkością, gdybym Ja się o nią nie zatroszczył, i nie starał się ją w nadzwyczajny sposób wzmocnić, gdybym nie udowodnił jej przez bezpośednie słowo Mojego istnienia i Mojej w każdej chwili obecności .. udowonił tym, że przemawiam do nich jak Ojciec ... Wy ludzie ciągle jeszcze szukacie Mnie w oddali .... pomimo tego, że we Mnie wierzycie, to wydaje się wam nieprawdopodobny fakt, że Ojciec może do dzieci swoich przemawiać, że On sam do nich się schyla i próbuje skłonić dzieci Swoje do tego, aby one Mu się pełne zaufania oddały i poprosiły Go o prowadzenie poprzez ich naziemskie życie. Ciągle jeszcze jestem dla was surowym Bogiem, który wydaje przykazania, rząda od was posłuszeństwa i karze ludzi którzy są Mu nie posłuszni .... Musicie to wiedzieć, że Ja nigdy Moje stworzenia nie „karzę”, to one same stwarzają sobie stan w którym muszą cierpieć, że one same podążają w dół, że ja ich nie potępiam, lecz tylko ciągle staram się sprowadzić je z powrotem i pomagam im wydostać się z ich głębi w górę i staram się je przywabić wołając je, aby nie pobłądziły i nie stały się ofiarą Mego przeciwnika ....

   I jak mógłbym Moim stworzeniom lepiej Moją miłość udowodnić, jak nie porzez Moje bezpośrednie zwrócenie się do nich samych, jak nie przez objawienia, które objaśniają Mnie samego, oraz Moją istotę, i które ze względu na to, że są one Boską prawdą, musiałyby zostać szczególnie skutecznie odczute przez ludzką duszę, i tym samym zostać wzmocnione na ich pielgrzymkę po tej ziemi. Gdyż miłość Moja popycha Mnie w kierunku Moich stworzeń, które jako człowiek idą drogą powrotną do Mnie, po tej ziemi, i tylko wtedy będą mogli osiągnąć oni cel swój, gdy Ja sam dostarczę im koniecznej do tego siły, gdy Ja ich nakarmię niebiańskim chlebem i napoję wodą życia ... Moim słowem ....

I tego właśnie aktu Mojej miłości ludzie nie chcą zrozumieć, i dlatego też odrzucają Mój wartościowy dar łaski ... Oni sami życia nie posiadają i dlatego pozostaną wiernymi temu martwemu chrześcijaństwu, bo brak im tak długo siły wiary,  jak długo brak jest w nich także miłości, która dała by im właściwy obraz Mego jestestwa, o Mojej istocie, która jest miłością, mądrością i mocą .... A miłość Moja będzie się nadal bez ustanku ofiarowywać i słabym ludziom, którzy posiadają dobrą wolę wszytko to dostarczać, czego oni potrzebują dla ukończenia z sukcesem ich naziemskiej pielgrzymki .... Moja miłość ciągle będzie dawać znać o sobie, gdyż chciałaby ona pozyskać także miłość tych, którzy z Mojej miłości się wywodzą, i powinni się na powrót ze Mną na wieki złączyć .... Amen